Rugăciunea părinților pentru copii / Prière des parents pour les enfants

Rugăciunea părinților pentru copii

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui su­flare de viață și, binecuvântându-l, ai zis: creș­teți și vă înmulțiți și um­pleți pământul; iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai bine­cuvântat nunta și deci nașterea de fii, cu multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te milostivești asupra co­piilor mei, pe care ai bine­voit să mi-i dăruiești. Umple-i de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele vrăj­mașilor văzuți și nevăzuți. Po­run­cește îngerilor Tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin

Seigneur, notre Dieu, qui dans Ta sagesse as façonné l’homme de la glaise et Tu lui insoufflas un souffle de vie, et en le bénissant, Tu lui as dit: multipliez-vous et remplissez la terre; et en Canaa de Galilée, par Ton Fils Unique, Tu as béni les noces et donc la naissance des enfants, en grande humilité je supplie Ta grande bonté, de répandre Ta grâce et Ta miséricorde envers mes enfants, que Tu as bienvoulu me les donner. Remplis-les de sagesse et de compréhenseion. Protèges-les des pièges des ennemis visibles et invisibles. Ordonne à Tes anges de les guider et de leur porter conseil envers toutes les bonnes actions, afin qu’ils Te louent et glorifient pour toujours. Amen.

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com